Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb

spoločnosti VINEWAY s. r. o., so sídlom 46, 919 04 Lošonec, Slovenská republika, IČO: 53 434 561, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 47966/T (ďalej len „Predávajúci“) pre predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky www.vineway.eu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre tovary predávané a vybrané služby poskytované Predávajúcim prostredníctvom webovej stránky www.vineway.eu (ďalej len „Webová stránka“).

1.2  Kupujúcim sa na účely VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická, ktorá si u Predávajúceho objednala tovary alebo služby prostredníctvom Webovej stránky.

1.3  Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s článkom 3 VOP (ďalej len „Zmluva“) a týmito VOP.

1.4  Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5  Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Trnavský kraj je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru.

2. Tovar

2.1  Tovarom sa na účely VOP rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na Webovej stránke alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie Kupujúceho.

2.2  Sortiment internetového výdaja spolu s opisom hlavných vlastností, cenou ako aj údajom o ich dostupnosti je uvedený na Webovej stránke.

2.3  Kupujúci mladší ako 18 rokov nie je oprávnený nakupovať alkoholické nápoje. Pri vstupe na Webovú stránku osoba vyjadruje súhlas s tým, že má viac ako 18 rokov.

3. Prijímanie objednávok / uzatváranie zmlúv

3.1  Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

3.2  Kupujúci realizuje objednávku tovaru (ďalej len „Objednávka“) výlučne na základe elektronického formulára Objednávky (ďalej len ako „Formulár“) uvedeného na Webovej stránke. K vyplneniu Formulára možno pristúpiť až po registrácii na Webovej stránke.

3.3  Formulár obsahuje:

3.3.1  fakturačné údaje Kupujúceho:

(a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno Kupujúceho;

(b)  fakturačnú adresu Kupujúceho;

(c)  dodaciu adresu Kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou Kupujúceho;

(d)  telefónne číslo Kupujúceho;

(e)  emailovú adresu Kupujúceho.

3.3.2  hlavné vlastnosti a stručnú charakteristiku vybraných tovarov;

3.3.3  množstvo (počet) vybraných kusov tovaru;

3.3.4  celkovú cenu jednotlivých vybraných tovarov po vynásobení vybraným počtom kusov tovaru;

3.3.5  jednotkovú cenu vybraných tovarov;

3.3.6  celkovú cenu za všetok vybraný tovar;

3.3.7  zvolený spôsob platby za tovar;

3.3.8  zvolený spôsob dopravy tovaru;

3.3.9  súhlas Kupujúceho s VOP;

3.3.10  potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.4  Kupujúci môže Objednávku odoslať až potom, čo na Webovej stránke vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

3.5  Potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Potvrdenie“) obsahuje:

3.5.1  označenie objednaného tovaru s uvedením počtu kusov jednotlivých produktov;

3.5.2  celkovú cenu tovaru s uvedením poplatku za doručenie tovaru a iných nákladov a poplatkov;

3.5.3  spôsob platby za tovar;

3.5.4  termín a miesto doručenia/odovzdania tovaru;

3.5.5  spôsob doručenia/dopravy tovaru.

4. Cena a platobné podmienky

4.1  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru Predávajúcemu včas a riadne tak, ako bude táto uvedená v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

4.2  Kupujúci môže za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov, tak ako budú zobrazené na Webovej stránke:

(a)  Platbou cez platobnú bránu umožňujúcu online platby prostredníctvom platobných kariet vybraných spoločností;

(b)  Bankovým prevodom. Kupujúci je povinný postupovať podľa pokynov Predávajúceho na Webovej stránke a odoslať platbu na bankový účet Predávajúceho s variabilným číslom totožným s číslom Objednávky. V opačnom prípade nebude možné spárovať platbu s Objednávkou.

4.3  Cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

5.1  Kupujúci môže požadovať dodávku objednaného tovaru kuriérom na adresu, ktorú uvedie v Objednávke.

5.2  Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na základe voľby Kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.3  Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 7 pracovných dní odo dňa uhradenia ceny tovaru Predávajúcemu. O prípadných zmenách lehôt doručenia tovaru alebo akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa doručovania tovaru bude Kupujúci informovaný pri objednávaní príslušného tovaru na Webovej stránke. V takom prípade majú prednosť lehoty doručenia uvedené pri tovare na Webovej stránke.

5.4  V prípade, že si Kupujúci objedná tovar, ktorý nie je u Predávajúceho na sklade, Predávajúci vynaloží úsilie na to, aby dokázal tovar pre Kupujúceho zabezpečiť. Tovar, ktorý nie je na sklade a ktorý sa Predávajúcemu podarilo zadovážiť, bude Kupujúcemu odoslaný podľa zvoleného spôsobu dodania a platby. V prípade, že sa Predávajúcemu nepodarí tovar v primeranej dobe zabezpečiť sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.

5.5  Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci (vis maior), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva lehota Predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

5.6  Detailné informácie spôsoboch dodania a o cene za jednotlivé spôsoby dodania sú uvedené na Webovej stránke. Výška nákladov na dodanie tovaru bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky.

5.7  Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v Objednávke. V prípade preberania tovaru osobou odlišnou od Kupujúceho, je táto osoba povinná preukázať sa Potvrdením a platným občianskym preukazom.

5.8  Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke Kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu Kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak Kupujúci návrh neschváli, Predávajúci mu vráti uhradenú cenu tovaru (ak bola Kupujúcim zaplatená). Kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky.

5.9  V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak bola cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá Kupujúcemu

5.10  Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť lehotu 5 (päť) dní na požiadanie Predávajúceho o náhradné doručenie tovaru spolu s určením spôsobu doručenia, pričom dodacie náklady (poštovné) podľa bodu 5.6 VOP je Kupujúci povinný uhradiť za prvé ako aj náhradné doručovanie tovaru. V prípade, že Kupujúci v uvedenej lehote Predávajúceho požiada o náhradné doručenie tovaru, Predávajúci zabezpečí náhradné dodanie tovaru spôsobom oznámeným Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci opätovne tovar neprevezme, Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.11  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim.

5.12  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim po zaplatení ceny tovaru.

6.  Reklamácie

6.1  Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri tomto tovare, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tovaru Kupujúcim, inak práva zaniknú. Záruku Predávajúci poskytuje iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru.

6.2  Reklamáciu tovaru u Predávajúceho je možné vykonať poštou zaslaním písomnej informácie na adresu 46, 919 04 Lošonec, Slovenská republika (ďalej len „Adresa sídla“) alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu contact@vineway.eu. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný:

6.2.1.  doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar poštou na Adresu sídla spolu s potvrdením o zakúpení tovaru, ak bol tento súčasťou tovaru a to najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa oznámenia reklamácie Predávajúcemu;

6.2.2.  oznámiť Predávajúcemu kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa) pre účely reklamačného konania;

6.2.3.  popísať vady, pre ktoré je tovar predkladaný na reklamáciu; a

6.2.4.  uskutočniť voľbu niektorého z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP.

6.3  Reklamácia sa považuje za uplatnenú splnením poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP.

6.4  Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie do piatich dní po splnení poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP a to zaslaním na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim pri uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.5  Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci zašle doklad o vybavení reklamácie Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

6.6  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov:

(a)  odovzdaním opraveného tovaru;

(b)  výmenou tovaru;

(c)  vrátením kúpnej ceny tovaru;

(d)  vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru; alebo

(e)  odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.7  Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do jednotlivých častí tovaru, ktoré zistí Predávajúci, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. V prípade, že vada nebola Predávajúcim kvalifikovaná ako záručná, Predávajúci môže tovar opraviť a to na základe súhlasu Kupujúceho s vykonaním opravy tovaru a s jej cenou.

6.8  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.9  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovar alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.10  Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar alebo dodať nový tovar.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo tovar zakúpený v internetovom obchode vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a tým odstúpiť od Zmluvy.

7.2  Kupujúci (spotrebiteľ) môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred prevzatím tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy pred prevzatím tovaru, nie je Kupujúci oprávnený tovar prevziať. Ak Kupujúci napriek odstúpeniu od Zmluvy tovar prevezme, považuje sa jeho odstúpenie za neúčinné a Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal.

7.3  Kupujúci (spotrebiteľ) môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho podľa bodu 7.1 VOP doručením písomného odstúpenia poštou na Adrese sídla alebo emailovej adrese contact@vineway.eu a to prostredníctvom formulára na odstúpenie, ktorý si Kupujúci môže stiahnuť v nasledovnom odkaze.

7.4  Kupujúci je povinný tovar vrátiť poštou na Adrese sídla najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný poštou Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.5  Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Kupujúci.

7.6  Pri odstúpení od Zmluvy podľa bodu 7.1 VOP, je Kupujúci povinný doručiť tovar v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim (doklad o kúpe tovaru).

7.7  Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim znáša v plnom rozsahu Kupujúci. Kupujúci zároveň znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.8  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto tovaru.

7.9  Po odstúpení Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu spolu s nákladmi na dopravu tovaru do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe za tovar. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.10  V prípade zníženia hodnoty tovaru podľa bodu 7.8 vyššie je Predávajúci oprávnený od platby podľa bodu 7.9 vyššie odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

8. Špecifické podmienky predplatného tovaru

8.1  Kupujúci si okrem tovaru môže prostredníctvom Webovej stránky objednať predplatné vybraného tovaru (ďalej len „Predplatné“). V rámci Webovej stránky sú bližšie špecifikované výhody spojené s Predplatným, podmienky poskytovania týchto výhod, výška ceny Predplatného (ďalej len „Cena Predplatného“) a iné dôležité informácie týkajúce sa Predplatného. Obsah Predplatného sa môže časom meniť, pričom v takom prípade Predávajúci upraví zverejnenú ponuku Predplatného. Takáto úprava obsahu Predplatného nebude mať vplyv na už zakúpené Predplatné, avšak Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť k už zakúpenému Predplatnému ďalšie služby. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zmenu Ceny Predplatného, pričom ak dôjde k zmene Ceny Predplatného, tak táto nebude mať vplyv na cenu už objednaných a poskytovaných Predplatných.

8.2  Pokiaľ nebude v týchto VOP alebo na Webovej stránke uvedené inak, použijú sa tieto VOP v primeranom rozsahu aj na práva a povinnosti spojené s Predplatným.

8.3  Predplatiteľom sa pre účely tohto článku VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe objednávky dodávaný tovar formou Predplatného. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí Cenu Predplatného v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov. Pre platcu platia primerane ustanovenia tohto článku VOP o predplatiteľovi.

8.4  Predplatiteľ si môže Predplatné objednať v rámci Webovej stránky a to po vyplnení všetkých údajov potrebných k objednaniu Predplatného. Zmluva medzi Predávajúcim a predplatiteľom resp. platcom o Predplatnom (ďalej len „Zmluva o Predplatnom“) sa považuje za uzatvorenú pripísaním Ceny Predplatného predplatiteľom (platcom) na bankový účet Predávajúceho.

8.5  Predplatiteľ je povinný vyplniť všetky údaje potrebné k objednaniu Predplatného, zvoliť si frekvenciu Predplatného a bezodkladne po odoslaní objednávky uhradiť Cenu Predplatného Predávajúcemu. Cena Predplatného sa považuje za uhradenú momentom pripísania platby na účet Predávajúceho. V prípade zvolenia automatického platenia Ceny Predplatného, predplatiteľ súhlasí s automatickým platením Ceny Predplatného bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením Ceny Predplatného sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že predplatiteľ ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia Ceny Predplatného bude korešpondovať so zvolenou frekvenciou Predplatného v súlade s aktuálnym cenníkom Predávajúceho s tým, že Predávajúci môže v záujme plynulého poskytovania Predplatného platbu zúčtovať maximálne 72 hodín pred ukončením predchádzajúceho fakturačného obdobia Predplatného.

8.6  Predplatiteľ berie na vedomie, že Predávajúci sám neprevádzkuje platobné nástroje ani sa na ich prevádzkovaní nijako nepodieľa a že úhradou Ceny Predplatného prostredníctvom príslušného platobného nástroja, predplatiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou prevádzkujúcou platobný systém, ktorý je spravovaný špeciálnymi podmienkami, nezávisle od Zmluvy o Predplatnom.

8.7  Ak predplatiteľ, resp. platca nebude mať dostatočné finančné prostriedky na platobnej karte ku dňu, keď je platba splatná, Predávajúci zašle na e-mailovú adresu poskytnutú predplatiteľom e-mail o neúspešnej platbe a pokúsi sa znovu čerpať platbu (najviac trikrát) prostredníctvom poskytnutej platobnej karty. Pokiaľ platba nebude uhradená včas, Predávajúci je oprávnený okamžite prerušiť alebo ukončiť Predplatné v prípade meškania s platbou v čase dlhšom než dvadsať (20) dní.

8.8  Doručovanie tovarov v rámci Predplatného bude Predávajúci vykonávať po pripísaní úhrady Ceny Predplatného na bankový účet Predávajúceho podľa voľby frekvencie Predplatného.

8.9  Zmluva o Predplatnom sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je uvedené inak.

8.10  Zmluvu o Predplatnom môže písomne vypovedať ktorákoľvek strana Zmluvy o Predplatnom z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať Zmluvu o Predplatnom ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede Predávajúcemu na Adresu sídla, poštou alebo e-mailom najneskôr 7 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

8.11  Predávajúci je oprávnený od Zmluvy o Predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke, opakovaný nedostatok finančných prostriedkov na platobnej karte, neoznámenie zmien alebo ich neskoré oznámenie Predávajúcemu atď.), pokiaľ bude predplatiteľ v omeškaní s úhradou Ceny Predplatného po dobu dlhšiu ako 20 dní alebo pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane poskytovať súčinnosť pri prevzatí tovaru (nebude ho možné doručovať). Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobratý tovar. Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo Zmluvy o Predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane alebo k neskoršiemu dátumu uvedenom v odstúpení.

9. Ochrana osobných údajov

9.1  Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci pri uzavretí Zmluvy s Kupujúcim spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.

10. Kontakty

10.1  Telefonický kontakt a elektronický (emailový) kontakt na Predávajúceho pre účely komunikácie s Kupujúcim sú nasledovné: 

 

  Mobil: +421918778946   email: contact@vineway.eu

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1  Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa prvej vety tohto bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

11.2  Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

12. Záverečné ustanovenia

12.1  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01/01/2022.

12.2  Tieto VOP a všetky zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.3  Spory vzniknuté z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky.

12.4  Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

12.5  Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa pred objednaním tovaru spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s obsahom Webovej stránky a týmito VOP a že s týmito súhlasí.

12.6  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmenené VOP nadobúdajú účinnosti momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.